Propozície suťaže

Propozície IV. ročníka extrémneho prekážkového behu
Usporiadateľ: Občianske združenie Jánske blato
Miesto: Spišská Belá – Strážky (Slovensko)
Termín: 23. jún 2018 (sobota)
Štart: od 12:00 v areáli ihriska v Strážkach
Cieľ: v areáli ihriska v Strážkach
Počet prekážok: 30+
Dĺžka trate: 5+ km
Dĺžka trate deti: cca 1,5 km

Registrácia:
Online na stránke TU
Na mieste 23. 6. 2018 od 10:00 do 11.30 hod.  v areáli ihriska.

Účastníci so zaplateným štartovným ELITNÁ VLNA štartujú ako prví a na prekážkach nie sú brzdení alebo inak obmedzovaní inými častníkmi preteku. Rýchly nástup a prázdna trať ponúka najlepšie časové umiestnenia.

Účastníci so zaplateným štartovným ŠTANDARD štartujú vo vlnách cca každú minútu vyštartuje 5-20 účastníkov. Poradie na štarte nie je určené organizátorom. Ako sa účastníci zoradia do rady, tak budú štartovať.

Faktúra za štartovné je poskytnutá na vyžiadanie. Po registrácii a uhradení štartovného poplatku je nutné napísať email na adresu faktura@janskeblato.sk s  uvedením všetkých faktúračných údajov a hlavne s číslom vouchera.

Zaplatené štartovné sa nevracia !

Čo je zahrnuté v štartovnom poplatku?

 • pamätná medaila
 • parkovanie na záchytnom parkovisku
 • toalety
 • sprchy
 • rýchla zdravotná pomoc
 • ceny pre víťazov
 • elektronická časomiera
 • prenájom časomerného čipu
 • osvieženie na trati
 • neobyčajný športový zážitok

Poistenie:
Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na preteku, cestou a pobytom v mieste ich konania.

Prezentácia a vyzdvihnutie časomerných čipov:
Prezentácia a vyzdvihnutie časomerných čipov v areáli ihriska od 10:00 do 11:30. Za stratu časomerného čipu zodpovedá súťažiaci a je povinný uhradiť náklady s tým spojené.

Kategórie:

 • muži (18 r. a viac)
 • ženy (18 r. a viac)
 • deti (od 8 do 12 rokov)
 • dorast (od 13 do 17 rokov)
 • skupiny (min. 3 osoby, PRIEMERUJÚ SA ČASY VŠETKÝCH V SKUPINE )

Výsledky a vyhlásenie víťazov:
Výsledky, vyhlásenie víťazov a odovzdanie cien prebehne v areáli od 17:00.

Všeobecné ustanovenia:
Prípadné zmeny oproti propozíciám budú účastníkom pretekov oznámené pri prezentácii.

V súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, každý účastník súhlasí s tým, aby organizátor podujatia Jánske blato spracoval jeho osobné údaje uvedené v prihláške pre účely vedenia evidencie bežcov na tomto podujatí.

Súčasne udeľuje organizátorom podujatia neodvolateľný a bezplatný súhlas na použitie fotodokumentácie a videodokumentácie zhotovenej počas podujatia pre akékoľvek účely ďalšej prezentácie podujatia.

 Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené do areálu nosiť akékoľvek sklenené nádoby vrátane fľašiek, plechoviek, horľavín, zbraní akéhokoľvek druhu, ďalej drogy a omamné látky, predmety ohrozujúce bezpečnosť, pyrotechnické predmety alebo otvorený oheň. Taktiež nie je dovolené vnášať do areálu vlastné jedlo a nápoje. V areáli je občerstvenie zabezpečené. Do areálu platí zákaz vjazdu akýchkoľvek vozidiel vrátane motocyklov a bicyklov bez povolenia usporiadateľa.