Podmienky súťaže

Jánske Blato - extrémne beh cez prekážky v blate

Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť 10.3.2014 a platia bez časového obmedzenia. Organizátor si vyhradzuje právo zmien a doplnenia týchto podmienok. Ak nesúhlasíš s týmito podmienkami nemôžeš sa registrovať, zaplatiť a zúčastniť sa športového podujatia Jánske blato.

1. Sumár 

 • Podujatie je dostupné všetkým osobám, ktoré sú staršie ako 18 rokov. Pre osoby mladšie ako 18 rokov je na účasť v preteku nutný písomný súhlas zákonného zástupcu.
 • Podmienkou účasti na tomto podujatí je dobrý zdravotný stav, registrácia, zaplatenie štartovného a podpis Vyhlásenia o právnej zodpovednosti pri ujme na zdraví a o využití autorských práv
 • Účastník si uvedomuje riziká spočívajúce v nebezpečenstve vzniku škody alebo ujmy na zdraví, ktoré môžu vzniknúť účasťou na tomto podujatí. Účasť je na vlastné riziko. Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie.
 • Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví. súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.
 • Štartovné sa nevracia.
 • Závod sa uskutoční bez ohľadu na poveternostné podmienky.
 • Všetky fotky a video zábery zhotovené organizátorom počas pretekov môžu byť použité pre účely ďalšej propagácie podujatia bez nároku na finančnú odmenu.
 • Účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov na účel preteku.

2. Všeobecné Obchodné Podmienky 

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné pre všetkých účastníkov športového podujatia Jánske Blato. Tieto podmienky účasti platia aj pre vybraných účastníkov so statusom hosť-návštevník.

3. Definícia základných pojmov 

Organizátor: Občianske združenie JÁNSKE BLATO, L. Medňanského 1059/24, Spišská Belá, 059 01

Účastník: Osoba registrovaná na pretek, so zaplateným štartovným poplatkom, ktorá súhlasila s podmienkami uvedenými nižšie.

4. Registrácia na pretek

 • Registráciu je možné urobiť cez registračný formulár dostupný na tejto internetovej stránke.
 • Pri registrácii musia byť poskytnuté pravdivé informácie o účastníkovi – prihlásenej osobe.
 • Účastník je povinný si skontrolovať svoje registrované údaje.

5. Platba za štartovné a doplnkové služby 

 • Vopred platbou na účet Občianskeho združenia JÁNSKE BLATO.
 • V deň konania podujatia, na mieste konania podujatia.
 • Štartovné nie je možné použiť na iné ako zakúpené podujatie.
 • Zaplatením štartovného vyjadruje účastník súhlas so všetkými podmienkami.

6. Zrušenie registrácie, vrátenie štartovného 

 • Organizátor nevracia zaplatené štartovné.
 • Účastník, ktorý sa nedostaví na pretek, nemá nárok na vrátenie štartovného poplatku ani iných, s tým súvisiacich platieb.

7. Práva a povinnosti organizátora Podujatia 

 • Organizátor má právo, kedykoľvek stanoviť limit počtu registrovaných účastníkov, z kapacitných, alebo iných dôvodov a tiež právo kedykoľvek ukončiť registráciu, zmeniť cenu štartovného a upraviť termíny do kedy štartovné platí.
 • Organizátor má právo neakceptovať prihlášku a neumožniť štart na Podujatí, a to aj v prípade uhradenia štartovného ak:
 • Účastník uviedol v prihláške neúplné, nepresné alebo klamlivé údaje.
 • Účastník v deň preteku neodovzdal podpísané prehlásenie o súhlase s podmienkami preteku alebo Potvrdenie o registrácii
 • V prípade vyššej moci, alebo nedostatočného počtu prihlásených organizátor môže Podujatie zrušiť. Organizátor môže po zvážení všetkých okolnosti a vyčíslení takýchto vynaložených nákladov vrátiť Účastníkom časť alebo celé štartovné.

8. Ochrana osobných údajov a súvisiace procesy 

 • Organizátor spracúva osobné údaje Účastníkov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 • Účastník súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov na vymedzený účel v rámci konania Podujatia: meno, priezvisko, pohlavie, emailový kontakt, telefonický kontakt, kontakt v prípade núdze, najlepší čas v zvolenej disciplíne, klub, štartové číslo, názov zdravotnej poisťovne, poznámka, identifikácia objednaných produktov, dátum a čas vlny, dátum platby a stav platby, výsledný čas, fotografie, video, hlasový záznam.
 • Účel využitia Osobných údajov Účastníka poskytnuté Organizátorovi v procese registrácie: identifikácia Účastníka pre potreby zdravotnej a bezpečnostnej služby, pre účely spracovania a publikovania štartových a výsledkových listín, merania času a kontroly platby štartovného
 • Účastník súhlasí, že jeho fotografie, filmové zábery, rozhovory a iné formy záznamu súvisiace s jeho účasťou na Podujatí sú k dispozícii pre Organizátora a ten ich môže archivovať a verejne publikovať vo všetkých formách. Účastníkovi nevzniká v prípade takéhoto publikovania žiaden finančný, materiálny alebo iný nárok.

9. Vylúčenie zodpovednosti

 • Účastník preberá všetky riziká vyplývajúce z účasti na tomto Podujatí, nesie plnú zodpovednosť za prípadné zranenie alebo nehody a nebude voči organizátorom uplatňovať žaloby alebo vymáhať škody.
 • Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že organizátor nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté na zdraví, majetku účastníkov preteku. Za prípadnú škodu na zdraví, majetku zodpovedá účastník preteku, ktorý túto škodu spôsobil.
 • Účastník si je vedomý toho, že je povinný zaistiť svoju bezpečnosť a neohrozovať svojím konaním bezpečnosť ostatných účastníkov preteku.
 • Účastník berie na vedomie, že pri akomkoľvek porušení podmienok preteku, bezpečnostných a organizačných pokynov, bude zo súťaže bez náhrady vstupného a iných výdavkov vylúčený.
 • Je na zodpovednosti účastníka, aby si zabezpečil príslušnú zdravotnú prehliadku a získal informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti účasťou na Podujatí.
 • Účastník je povinný zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie.
 • Osoby do 18 rokov sú povinné k registrácii doložiť písomný súhlas rodiča s účasťou mladistvého na preteku