Návštevný poriadok

Každý návštevník je pri vstupe do areálu podujatia (uzavretej spoločnosti Jánske Blato) povinný oboznámiť sa s návštevným poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia. Všetky aktuálne pokyny v areáli sú nadradené všeobecným pokynom.

1. Vstup je povolený len v prevádzkovej dobe s platnou vstupenkou (ID náramkom), ktorou je návštevník povinný preukázať sa na požiadanie usporiadateľa.

2. Deťom do 12 rokov je vstup povolený len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.

3. Vozičkári a osoby ťažko telesne postihnuté majú, s prihliadnutím na kapacitné možnosti, vstup do areálu zdarma. Sprevádzajúca osoba je povinná pri vstupe sa preukázať platnou vstupenkou.

4. Zákaz vstupu platí pre osoby pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok.

5. Vstup do areálu môže byť odopretý osobám, ktorých návšteva by narušila alebo mohla narušiť poriadok a bezpečnosť podujatia, resp. ich správanie je v rozpore so spoločenskými normami správania.

6. Vstup zvierat do areálu je zakázaný.

7. Je prísne zakázané vnášať do areálu nápoje, jedlo, omamné a psychotropné látky, sklenené alebo plastové fľaše. Povolené sú len nápoje a jedlá kúpené priamo na podujatí. Nápoje a potraviny musí návštevník skonzumovať v bufetoch alebo zariadeniach na to určených.

8. Pre návštevníkov platí zákaz vnášania zbraní, streliva, pyrotechniky a iných predmetov, ktoré môžu alebo by mohli ohroziť život a zdravie osôb alebo spôsobiť škody na zariadení a vybavení.

9. Pri vstupe do areálu môžu byť vykonané bezpečnostné prehliadky. Návštevník je povinný podrobiť sa týmto prehliadkam v potrebnom  rozsahu a tieto prehliadky strpieť. Odmietnutie prehliadky môže  v dôvodných prípadoch viesť k zamedzeniu vstupu návštevníkovi, resp. k vykázaniu návštevníka z priestorov areálu bez  nároku na vrátenie  vstupného.

10. Z priestorov areálu môže byť bez vrátenia vstupného vykázaný návštevník, ktorý napriek upozorneniu poruší ustanovenia tohto návštevného poriadku alebo neuposlúchne pokyny osôb zodpovedných  za udržanie poriadku v areáli.

11. V mimoriadnych  prípadoch, podľa povahy porušenia, môže organizátor podujatia, resp. ním poverená osoba,  požiadať o pomoc člena bezpečnostnej služby alebo priamo orgány polície.

12. Návštevníci sú povinní správať sa v priestoroch areálu spôsobom, ktorý nepoškodzuje alebo iným spôsobom neznehodnocuje majetok usporiadateľa alebo majetok alebo zdravie iných návštevníkov.

13. Návštevník je povinný uhradiť usporiadateľovi všetky škody, ktoré spôsobí svojim konaním alebo opomenutím.

14. Návštevníci sú povinní udržiavať v priestoroch areálu čistotu a poriadok.

15. Je zakázané vhadzovať akékoľvek predmety na trať preteku alebo do prevádzkových plôch počas športového alebo spoločenského podujatia, ako aj po ich skončení.

16. Fotografovanie a filmovanie učastníkov preteku je možné len na základe predchádzajúceho súhlasu organizátora podujatia. Všetky fotografie, videonahrávky ako aj audionahrávky budú v prípade zverejnenia považované za majetok usporiadateľa a autor je povinný poskytnúť usporiadateľovi všetky zdrojové súbory alebo médiá.

17. Predmety nájdené v priestoroch areálu je nálezca povinný odovzdať na vstupnej bráne prípadne organizátorovi, ktorí urobia úkony smerujúce k zisteniu vlastníka a odovzdaniu nálezu do jeho rúk.

18. Každý návštevník podujatia súhlasí bez ďalšieho upozornenia s bezplatným využitím svojej podobizne ako súčasti akéhokoľvek obrazového záznamu, prenosu alebo reprodukcie pre komerčné účely v rámci zobrazenia celej alebo časti akcie v súvislosti so podujatím Jánske Blato, usporiadateľom alebo sponzormi danej akcie.

19. Organizátor podujatia nezodpovedá za škody, poranenia alebo úrazy spôsobené neopatrnosťou alebo nedodržiavaním tohto návštevného poriadku a tiež pokynov zodpovedných zamestnancov podujatia a všetky škody spôsobené organizátorovi alebo iným návštevníkom správaním a konaním návštevníkov v rozpore s týmto návštevným poriadkom budú organizátorom vymáhané podľa platných právnych predpisov SR.

20. Ustanovenia tohto návštevného poriadku sú platné pre celý objekt uzavretej spoločnosti, vrátane parkovacích priestorov a iných priestorov a objektov patriacich k podujatiu.

21. Návštevník alebo účastník preteku zakúpením vstupenky, resp štartovného súhlasí s návštevným poriadkom v plnom rozsahu.